Обучение

Обучение

ИТН-Консулт ООД организира професионални обучения и квалификация, вътрешнофирмени обучения, инструктажи, съгласно приложимите наредби по 1л. 31 от Закон за техническите изисквания към продуктите, а именно:
– обучения и опреснителни курсове по професия ,,Машинист на мостови и козлови кранове“, ,,Машинист на куло кранове“  и ,,Машинист на площадки работни подвижни
–  обучения и опреснителни курсове по професия ,,Машинист на парни и водогрейни котли“, както и съдове работещи под налягане;
– обучения и опреснителни курсове по газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове и природен газ;
–  курсове и обучения по професия монтьор на асансьори

Модули:

1. Присъствено обучение по безопасност и здраве при работа със съоръжения под налягане.
2. Присъствено обучение за безопасност и здраве при работа с повдигателни съоръжения.
3. Присъствено обучение за устройство и безопасна експлоатация на газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ и метан.
4. Присъствено обучение за устройство и безопасна експлоатация на газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за втечнени въглеводородни газове / пропан бутан /.
5. Присъствено обучение за техническа експлоатация на енергообзавеждането – за изпълнителския състав.
6. Присъствено обучение за безопасност и здраве при работа с въжени линии и ски влекове.
7. Присъствено обучение за безопасност и здраве при работа с асансьори и подемници.
8. Присъствено обучение по здравословни и безопасни условия на труд по строежите.
9. Дистанционно (онлайн) обучение по безопасност и здраве при работа със съоръжения под налягане
10. Дистанционно (онлайн) обучение по Безопасност и здраве при работа за длъжностни лица по БЗР безопасност и здраве при работа с хлор и хлор в съоръжения под налягане.
11. Дистанционно (онлайн) обучение за работещи, които са или е вероятно да бъдат експонирани на прах, съдържащ азбест.
12. Дистанционно (онлайн) обучение за безопасност и здраве при работа с повдигателни съоръжения.
13. Дистанционно (онлайн) обучение за техническа експлоатация на енергообзавеждането – за ръководния състав.
14. Дистанционно (онлайн) обучение за безопасност и здраве при работа с хлор и хлор в съоръжения под налягане – длъжностни лица по БЗР.
15. Дистанционно (онлайн) обучение за безопасност и здраве при работа с въжени линии и ски влекове.
16. Дистанционно (онлайн) обучение за безопасност и здраве при работа с асансьори и подемници.
17. Дистанционно (онлайн) обучение по здравословни и безопасни условия на труд по строежите.
18. Дистанционно (онлайн) обучение  за устройство и безопасна експлоатация на газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ и метан
19. Дистанционно (онлайн) обучение за устройство и безопасна експлоатация на газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за втечнени въглеводородни газове /пропан бутан/
20. Дистанционно обучение по ЗБУТ по безопасна работа на височина
21. Дистанционно обучение „Квалификационни групи по електробезопасност“
22. Обучение за квалификационна група за безопасност при работа по неелектрически уредби, мрежи и съоръжения – II и III квалификационна група.
23. Обучение за квалификационна група за безопасност при работа по неелектрически уредби, мрежи и съоръжения – IV и V квалификационна група.
24. Дистанционно обучение „Квалификационни групи по електробезопасност до 1000 волта – II и III група
25. Дистанционно обучение „Квалификационни групи по електробезопасност до 1000 волта – IV и V група
26. Дистанционно обучение „Квалификационни групи по електробезопасност над 1000 волта – II и III група
27. Дистанционно обучение „Квалификационни групи по електробезопасност над 1000 волта – IV и V група

Важно! За достъп до модул дистанционно обучение се изисква активна регистрация. За въпроси и помощ с модул обучение, моля свържете се с нас > виж контакти