Проверка и настройка на предпазни клапани

ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА НА ПРЕДПАЗНИ КЛАПАНИ

  • Изпитване и проверки на настройката на предпазни клапани с пряко действие

     –   Настройка на предпазни клапани с непряко действие

  • Изпитване и проверки на настройката на предпазни клапани с пряко действие на интервали не по-дълги от:
  • 24 месеца – за котли, тръбопроводи за водна пара и гореща вода и съдове,работещи с флуиди, които не предизвикват корозия на уплътнителните повърхности на седлото на клапана и не допускат възможност за замръзване, полимеризация и отлагане на флуид или на негови съставки върху уплътнителните повърхности на клапана;
  • 12 месеца – за съдове, работещи с флуиди, които предизвикват корозия на метала на уплътнителните повърхности на седлото на клапана, но не допускат възможност за замръзване, полимеризация и отлагане на флуида или на негови съставки върху уплътнителните повърхности на клапана, както и на предпазни клапани,които не са снабдени с устройство, позволяващо принудителното им отваряне с цел продухване;
  • 6 месеца – за съдове, работещи с флуид, предизвикващ коксуване, замръзване, полимеризация и отлагане на флуида или негови съставки върху уплътнителните повърхности на седлото на клапана.

     –    Настройката на предпазните клапани с непряко действие се проверява по ред и в срокове, определени в инструкцията напроизводителя им или в инструкцията за работа по чл. 46, ал.1, т.2 от ЗТИП.