Проверка на газсигнализатори

ПРОВЕРКА НА ГАЗСИГНАЛИЗАТОРИ

Във връзка с изискванията на наредбата за безопасната експлоатация, устройството, и техническия надзор на газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове(ВВГ) и НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, Ви уведомяваме, че за осигуряване на безопасна експлоатация на инсталации и уреди за втечнени въглеводородни газове и природен газ ползвателят на тези съоръжения е длъжен да осигури най-малко веднъж на 12 месеца извършването на проверка на изправното действие и настройка на:

– предпазно-отсекателните клапани монтирани на газопроводи, съоръжения, инсталации и горивни уредби;
– сигнализатори за природен газ;
– сигнализатори за пропан бутан;