Консултантски услуги

Консултантски услуги

Консултации във връзка с безопасната експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност.
Консултантските услуги, предлагани от фирма „ИТН – Консулт“ ООД включват:

– разясняване на изискванията на законовите и подзаконовите нормативни актове
– решаване на казуси и проблеми свързани с прилагане на специфичната терминология и с прилагането на нормативната уредба и други.