За нас

,,ИТН-Консулт“ ООД, основана през 2008 година в Пловдив, извършва технически надзор на съоръжения с повишена опасност.
През годините последователно разширявахме полето си на дейност, придържайки се към философията максимално да улесним нашите клиенти, като им предоставим високо специализирани услуги от едно място. От важно значение за развитието на компанията ни е статутът на нотифициран орган пред Европейската комисия, който ,,ИТН-Консулт“ ООД получава през 2015 г.
В дружеството ни работят 5 специалисти щатен персонал и експерти одитори. Дружеството ни е с утвърдено име в своя бранш на българския и с увеличаващ се пазарен дял на международния пазар. Всичко това постигнахме с упорит труд, постоянно ниво на компетентност, обновяване на техническото оборудване и непрекъснато разширяване обхвата на услугите ни.
Защо да изберете нас?
Комплексни услуги с устойчиво качество
Ние Ви предлагаме комплексни специализирани услуги с устойчиво качество, като се стремим да осигурим сигурност и ефективност за Вашите бизнес процеси и да Ви спестим време.
Безпристрастност и прозрачност
Начинът ни на работа се основава на принципа на прозрачността, независимостта, безпристрастността на оценките за съответствие и отсъствието на конфликт на интереси.
Квалифицирани специалисти с професионален опит
Нашите експерти са компетентни, безпристрастни и високо квалифицирани. Членството ни във, форума на нотифицираните органи и редица асоциации ни помага да следим последните новости в нашата област и да участваме при формиране на практиките по отношение на хармонизираните европейски стандарти.
Оптимални срокове на услугите
Експертността и професионалният ни опит ни помагат да сме ефективни в нашата работа и да намираме бързи решения при поставените от Вас срокове.
Гъвкава ценова политика
Нашата философия е чрез знанията, компетенциите и предоставените ни правомощия да съдействаме на икономическите оператори да изпълняват изискванията на нормативната уредба при максимално конкурентни цени.
Сертификация на продукти
,,ИТН-Консулт“ ООД  извършва процедури по оценяване на съответствието, необходими за поставянето на СЕ маркировка.
Директивите, които определят категориите продукти, изискващи СЕ маркировка са повече от 20. Общите условия на тези директиви съдържат основните изисквания, на които трябва да отговаря продуктът (например безопасност).
Хармонизираните европейски стандарти, подкрепящи европейските директиви и регламенти, отразяват техническите спецификации, които отговарят на съществените изисквания.
СЕ маркировката е задължителна за голям брой продукти. Тя е знак за съответствие, който показва че продуктът е оценен и отговаря на изискванията за безопасност на приложимата директива.
Като нотифициран орган, ,,ИТН-Консулт“ ООД  извършва оценяване на съответствието на:

Строителни продукти

Машини

Съоръжения под налягане

Асансьори

Повдигателни съоръжения

За продуктите от своя обхват ,,ИТН-Консулт“ ООД  извършва и доброволна сертификация.
Във времето на световната глобализация предлагането на качествени и безопасни продукти, произведени в благоприятна околна среда, при спазване на принципите за сигурност и конфиденциалност трябва да бъде главна цел на всяка организация.
Въвеждането и ефективното функциониране на система за управление, било то на качеството на околната среда, здравословните и безопасни условия на труд, безопасността на храните и информационната сигурност и потвърждаването на нейното съответствие с изискванията на международно признат стандарт, е ефикасен инструмент за постигането на тази цел.
Потвърждаване на съответствието от трета страна, отнасящо се до продукти, процеси, системи или лица, се нарича сертификация. Акредитирани органи удостоверяват това съответствие чрез издаване на сертификат.
Притежаването на международно признат сертификат предоставя много предимства:

конкурентоспособност на пазара и при участие в търгове;
2. повишава доверието у клиента;
3. по-добър имидж пред обществото;
4. постигане на по-добри финансови резултати;
5. непрекъснато подобряване на процесите в организацията.

Органът за сертификация на системи за управление (ОССУ) към ,,ИТН-Консулт“ ООД  извършва сертификация на системи за управление по следните международни стандарти:

Сертификация по ISO 9001: 2008 – Система за управление на качеството;

Сертификация по BS OHSAS 18001:2007 – Системи за управление на безопасните и здравословни условия на труд.

,,ИТН-Консулт“ ООД  извършва технически надзор на съоръжения с повишена опасност и контрол за здравословни и безопасни условия на труд.
Органът за технически надзор на съоръжения с повишена опасност при ,,ИТН-Консулт“ ООД  е лицензиран през 2013 г.  от Председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор с цел осигуряване на безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност и подпомагане на ползвателите на такива съоръжения да спазват изискванията, определени с наредби на Министерски съвет.

 


ПАРТНЬОРИ

сред нашите партньори са:

  • „НЕК“ ЕАД
  • „БУЛГАРТРАНЗГАЗ“ ЕАД
  • „ЕСО“ ЕАД
  • „БИОВЕТ“ АД
  • „СОФИЙСКА ВОДА“ АД
  • „Н.А.П.С.“ ЕООД
  • „ПОЛИ – ИН“ ООД
  • „РАЙКОВ СЕРВИЗ“ ООД
  • Други